טופס הזמנה למסוף EMV ריווחית iCredit

לעזרה במילוי הטופס ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון 03-7466300 (שלוחה 3)

1. נתוני הלקוח

כל הפרטים הם שדות חובה

2. נתוני חברות האשראי

בחרו האם ברצונכם לעבוד עם
ספק אשראי
או באמצעות חשבון
UPAY
:
אם אין ברשותכם מספר ספק בחברות האשראי יש באפשרותכם לעבוד עם UPAY כתחליף לחברות אלו:

3. בחירת מסלול הסליקה

כל המחירים הינם לפני מע"מ
אנא סמנו מסלולים ומודולים רצויים:
 • מסלול סליקת מתוכנת הנה"ח ריווחית (דסקטופ/אונליין):

  מודול תיאור עלות חודשית
  דמי הקמת מסוף - תשלום חד פעמי דמי הקמה לסליקה אינטרנטית 150 ₪ (חברת אשראי) / 99 ₪ (UPAY)
  מסוף סליקה המשולב כחלק מתוכנת הנה"ח ריווחית* 60 ₪ בתשלום שנתי מראש
  חיוב תקופתי של כרטיס אשראי באופן מוצפן ומאובטח באתר האינטרנט *לוודא מול חברת האשראי שקיימת הרשאת לקוח, נדרש לקבל מחברת האשראי מספר ספק לשירות זה 45 ₪ בתשלום שנתי מראש
  קורא כרטיסי אשראי התומך בתקן PCI ובתקן EMV עלות המכשיר - 1250 ₪ (חד פעמי, כולל משלוח)

  דמי תחזוקה (החל מהשנה השנייה)- 150 ₪ לשנה
 • מסלול סליקה מתוכנת חשבונית אונליין:

  מודול תיאור עלות חודשית
  דמי הקמת מסוף - תשלום חד פעמי דמי הקמה לסליקה אינטרנטית 150 ₪ (חברת אשראי) / 99 ₪ (UPAY)
  סליקה מתוך מערכת חשבונית אונליין (להפקת מסמכים).
  התשלום לפי מספר המסמכים המופקים בכל חודש:
  • עד 50 מסמכים בחודש – 59 ₪ לחודש
  • עד 200 מסמכים בחודש – 79 ₪ לחודש
  • עד 500 מסמכים בחודש – 109 ₪ לחודש
  • עד 1000 מסמכים בחודש – 159 ₪ לחודש
  • עד 2000 מסמכים בחודש – 278 ₪ לחודש
  • מעל 2000 מסמכים בחודש – צרו איתנו קשר
 • מסלול סליקה מאתר אינטרנט:

  מודול תיאור עלות חודשית
  דמי הקמת מסוף - תשלום חד פעמי דמי הקמה לסליקה אינטרנטית 150 ₪ (חברת אשראי) / 99 ₪ (UPAY)
  סליקה באמצעות Redirect או iFrame באתר העסק – עד 2000 עסקאות בחודש חייב מספר ספק אינטרנטי מחברת האשראי עם הרשאה לעסקה טלפונית ערך 3 45 ₪
  סליקה באמצעות דף Redirect או iFrame באתר בית העסק והפקת חשבונית מס קבלה חתומה דיגיטלית למייל הלקוח.
  התשלום לפי מספר המסמכים המופקים בכל חודש:
  • עד 50 מסמכים בחודש – 59 ₪ לחודש
  • עד 200 מסמכים בחודש – 79 ₪ לחודש
  • עד 500 מסמכים בחודש – 109 ₪ לחודש
  • עד 1000 מסמכים בחודש – 159 ₪ לחודש
  • עד 2000 מסמכים בחודש – 278 ₪ לחודש
  • מעל 2000 מסמכים בחודש – צרו איתנו קשר
  *חייב מספר ספק אינטרנטי מחברת האשראי עם הרשאה לעסקה טלפונית ערך 3
  איסוף כרטיסי אשראי באופן מוצפן ומאובטח באתר האינטרנט לחיובים נוספים *לוודא מול חברת האשראי הרשאה לעסקה טלפונית 3 ושאין דרישה לcvv ותעודת זהות 30 ₪
  חיוב תקופתי של כרטיס אשראי באופן מוצפן ומאובטח באתר האינטרנט *לוודא מול חברת האשראי שקיימת הרשאת לקוח, נדרש לקבל מחברת האשראי מספר ספק לשירות זה 45 ₪
  מנגון המאפשר לבעל העסק לוודא שמחזיק הכרטיס הוא זה שמבצע את העסקה באמצעות SMS. המודול מעלה את רמת האבטחה של העסקה ומונע הכחשות עסקה.‎ דמי הקמה - 199 ₪ חד פעמי

  חבילת 50 בדיקות חודשית - 50 ₪
  מינימום חבילה אחת לחודש‎
 • מסלול סליקה ממסופון לסוכני שטח:

  מודול תיאור עלות שנתית
  • מהו מספר המסופונים בשימוש
  דמי הקמת מסוף - תשלום חד פעמי מסוף סליקה המשולב כחלק מתוכנת הנה"ח ריווחית* 150 ₪ (חברת אשראי) / 99 ₪ (UPAY)
  סליקה מתוך מסופון המקושר למערכת הריווחית, המחיר עבור כל מסופון. יש לציין בטופס מספר מסופונים לשימוש 240 ₪

4. אמצעי תשלום

הסכם לשימוש במסוף ממוחשב לסליקת כרטיסי אשראי "ריווחית-iCredit”
א. מבוא:
בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצדם: "החברה": ריווחית תכנות עסקי 1999 בע"מ. "הלקוח": הלקוח או בית העסק שפרטיו מפורטים בסוף הסכם זה. "התוכנה": מסוף "ריווחית-iCredit”.

הואיל: והחברה הנה בעלת זכויות ההפצה ושווק הבלעדיים של התוכנה והואיל: והחברה מעוניינת לתת הרשאה לשימוש בתוכנה ללקוח והואיל: והלקוח מעוניין לקבל זכות השימוש בתוכנה לצרכיו בלבד.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
המבוא לתנאי הרשיון וההצהרות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
ב. ההתחייבויות והצהרות הלקוח:
 1. לדאוג לקיומן התקין לפי הצורך של ערוץ תקשורת תקין לאינטרנט במחשב בו תותקן התוכנה.
 2. הבעלות על התוכנה תישאר של החברה. הלקוח יקבל זכות שימוש בלתי ניתנת להעברה לתקופה שבעבורה ישלם עבור השימוש, ללא תלות במידת השימוש בתוכנה.
 3. מוסכם שבמידה ולא יפרע תשלום כלשהו במועד, תעמוד כל היתרה לפירעון מיידי והחברה תהיה רשאית לבצע את העברת החוב מחשבון הספק של הלקוח בחב' האשראי ולזכות את חשבונה באמצעות ש.ב.א.
 4. הלקוח מסכים שהחברה תהיה רשאית לנתק את התוכנה מפעולה, לרבות יכולת התקשורת עם חברת האשראי, בגין אי פירעון של חוב כלשהו וכי הלקוח מוותר על כל טענה שהיא בשל כך, כלפי החברה.
 5. לנקוט בכל הצעדים הדרושים לשם שמירה על תקינות התוכנה ולהפעילה עפ"י הוראות החברה בלבד.
 6. הלקוח מתחייב להגן על המחשב שמחובר לאינטרנט באמצעים המקובלים (אנטי וירוס ופיירוול וכו').
 7. להודיע במקרה של תקלה למחלקת השירות של החברה.
 8. לא לעשות בתוכנה, כל שינוי או תיקון באופן עצמאי, בין בעצמו ובין באמצעות צד שלישי כלשהו. במקרה שנעשה כן, רשאית החברה לחייב את הלקוח בכל ההוצאות כדי לבטל את השינוי ולתקן את התוכנה.
 9. לאפשר לחברה ו/או לנציגיה לבצע כל שינויי תוכנה הנדרשים ע"י החברה, לרבות בהתקנה מרחוק.
 10. מסכים כי החברה רשאית לשנות את דמי השכירות ודרך הגבייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינוי זה יכנס לתוקף בחידוש ההסכם הקרוב עפ"י סעיף ד(4).
 11. שינוי פרטי הלקוח, לרבות כתובת בית העסק, יבוצע בתאום עם החברה.
 12. לא להעביר את התוכנה לאחר.
 13. הלקוח מתחייב כי לא ישווק ו/או ימכור את התוכנה ו/או כל חלק ממנה ו/או אינפורמציה הקשורה בה ו/או העתק ממנה לצד שלישי ללא אישור מפורש מראש ובכתב מהחברה וכן לא לגרום במחדל לשיווק ו/או מכירה כאמור. הלקוח מצהיר כי הוא מבין את גודל הנזק העלול להיגרם לחברה מפעולות אלו וכי ישא באחריות כלפי החברה בגין הפרת סעיף זה על ידו או על ידי מי מעובדיו או צד ג כל שהוא כאילו נעשתה ההפרה על ידו.
 14. הלקוח מצהיר כי התוכנה, המידע הסודות המסחריים והמקצועיים הנם קניינה של החברה.
 15. התוכנה משווקת ללקוח על פי רשיון זה כמות שהיא AS IS.
 16. ידוע ללקוח כי החברה אינה אחראית לרישומי העסקאות ולאמינות בדיקת כרטיסי האשראי.
 17. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי התוכנה מוגנת לפי חוק זכויות יוצרים וכי העתקה בלתי חוקית של התוכנה והפרת זכויות יוצרים בתוכנה הנה נשוא לטביעה אזרחית הגוררת פיצויים וצווי מניעה ומהווה עבירה פלילית לפי תיקון מס' 5 לפקודת זכויות יוצרים, התשמ"ח – 1988, המטיל עונש של שלוש שנות מאסר או 250,000 ₪ קנס.
 18. החברה אינה אחראית לתוצאות השימוש בתוכנה לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות הלקוח, הלקוח מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדון.
ג. התחייבויות החברה:
 1. היות אחראי לפעילותה התקינה של התוכנה ולהעביר את המידע על עסקאות האשראי לשב"א.
 2. תת ללקוח במשך התקופה שבעבורה שילם, תמיכה טלפונית, בשימוש התוכנה בימים א-ה בין השעות 9:00 ל- 16:00 למעט ימי פגרה, חג ומועד.
 3. לתקן שגיאות ו/או תקלות בתוכנה במידת האפשר ובזמן סביר בכפוף לכך שההודעה על שגיאה ו/או תקלה בתוכנה ו/או ליקוי תובא לידיעת החברה.
 4. מתן תמיכה מותנה ברמת ידע סבירה של הלקוח ומי מעובדיו או הקשורים אליו, בסביבת עבודה Windows7 ומעלה.
 5. החברה תפעל בתקני אבטחת המידע המקובלים על מנת לשמור על מידע הלקוחות. החברה מצהירה כי היא בעלת הסמכה לתקן אבטחת המידע PCI-DSS וכי תפעל לשמור על ההסמכה לתקן גם בעתיד.
 6. מעבר לאמור לעיל לא תשא החברה בכל אחריות אחרת במפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק פיצויים ישירים, עקיפים, תוצאתיים שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, או תשלום בגין הפסדים אובדן רווחים, בין אם נבעו מרשיון זה או מדרך ביצועו, ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש בתוכנה או בנתונים שהופקו ממנה.
 7. בכפוף למותנה במפורש ברישיון זה, מסופקת התוכנה ללקוח ללא אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא כי הפונקציות הכלולות בתוכנה תענינה לצורכי הלקוח או שפעולות התוכנה תמשך ללא הפסקה או שהתוכנה תהא ללא שגיאות.
 8. החברה אינה אחראית לרישומי העסקאות ולאמינות בדיקת כרטיסי האשראי.
 9. שירות הסליקה באמצעות UPAY מסופקת על ידי חברת יופיי פיננסים בע"מ, האחריות והתמיכה בגין שרות זה ניתנים ע"י החברה המספקת את השירות. מובהר ומוסכם כי האחריות היא של חברת יופיי פיננסים בע"מ בלבד.
ד. תנאים כללים:
 1. עבור מסוף POS (לא אינטרנט) תקופת השכירות המינימלית הינה בת 12 חודשים ("התקופה המינימלית").
 2. ההתקשרות מתחילה מרגע שליחת החוזה חתום. בגין הפסקת ההתקשרות, ישלים הלקוח את תשלומיו לסכום של 350 ₪ + מע"מ דמי תפעול, וזאת במידה ותשלומיו טרם הגיעו לסכום זה.
 3. רשיון זה הנו הרשיון המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות, הזכויות והכוונות הכלולות ברשיון זה כל תנאי ו/או מצג נוסף, הן בעל פה והן בכתב או בדרך אחרת שהצדדים התכוונו לחייב עצמם בהקשר לרשיון זה.
 4. בתום תקופת ההסכם, יחודש ההסכם אוטומטית לתקופת שכירות חדשה בת 12 חודשים, אלא אם הודיע הלקוח בכתב 30 יום מראש על כוונתו לסיים ההסכם.
 5. דרישות המערכת: חיבור תקין לאינטרנט, מחשב עם Win7 ומעלה, מדפסת.